Czynności, których dokonujemy

 • umowy sprzedaży,
 • przedwstępne umowy (np. sprzedaży, darowizny),
 • poświadczenie dziedziczenia (dokument stwierdzający nabycie spadku po osobie zmarłej, zastępujący postanowienie sądowe),
 • umowy darowizny,
 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności,
 • umowy o podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej (intercyza),
 • ustanowienie służebności, użytkowania, hipoteki,
 • testamenty,
 • inne umowy nienazwane,
 • umowy spółek,
 • protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • przyjmowanie do depozytu środków pieniężnych w związku z czynnościami sporządzanymi w naszej Kancelarii,
 • pełnomocnictwa, poświadczania podpisów, poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • nieodpłatne udzielanie informacji.

W uzasadnionych przypadkach dokonujemy czynności poza Kancelarią z uwagi na:

 • stan zdrowia stron uniemożliwiający osobiste stawiennictwo w Kancelarii,
 • charakter czynności dokonywanej z udziałem notariusza, np. zebrania wspólnot mieszkaniowych, zgromadzeń wspólników.